عزاداری و زنجیر زنی سنتی در لنده -محرم ۹۸

شور و عزای امام حسین (ع) در لنده دومین پایلوت محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان