کارگاه پخت نان محلی و درآمد پایدار در بنه بلوط لنده

راه اندازی کارگاه کوچک پخت نان محلی در روستای بنه بلوط شهرستان لنده