گفتگو با رئیس اداره راهداری و حمل نقل جاده ای شهرستان لنده؛

نوروز بانان بی نوروز/ راهداران، زحمتکشان بی ادعا+تصویر

دســتگاههای خدماتی و امدادی و اجرایی بواسطه اینکه خیل عظیمی از ســفرهای نــوروزی از طریق راه ها صورت میگیرد، از چند روز به آغاز عید طرح های ویــژه را برنامه ریــزی میکننــد، تــا هموطنــان در ســلامت و امنیــت کامــل از جادههــا و نقــاط کوهستانی عبور کرده و به مقاصد خود برسند.

از بیــن این دســتگاه های خدماتی راهــداران از آن جمله قشرهای زحمتکشی هستند که معمولا ایام نوروز به دور از خانواده به کمک رســانی در جادهها مشغولند.

تــلاش راهــداران، این ســربازان خط مقدم جادهها که بی ادعا و خالصانه همواره برای تأمین ایمنی سفر و آسایش کاربران جاده ها، ایجاد نشــاط و امید به مســافران، حفاظــت و مراقبت از جادهها و همچنین بازگشــایی راهها با عشق و ایثار در ایام تعطیل و غیرتعطیل به صورت شــبانه روز تلاش میکنند اغلب از دید مردم پنهان میماند.

سایت خبری لنده؛ نبودن در کنار خانواده در ایام نوروز برای هر شخصی سخت و دشوار است اما راهداران این دوری را با عشق خدمت به مردم می پذیرند.

اسماعیلی رئیس اداره راهداری لنده اســت که در گفتگوی با سایت خبری لنده شــیرینترین لحظــه زندگی یــک راهــدار را نجات جان مردم می داند.

رئیس اداره راه لنده با اشاره به ســختی ها و شــیرینیهای این شــغل پرمسئولیت میگوید؛ از اینکه در ایام عید نوروز امسال(نوروزی که بواسطه بارش های شدید و سیل و طغیان رودخانه ها ودره های فصلی خاص بود) و توانستیم سفر هموطنانمان به این نقطه از کشور را تسهیل کنیم خوشحالیم.

اسماعیلی با اشاره به فعالیت شبانه روزی راهداران لنده در ایام نوروز بیان داشت؛ از آنجا که اکثریت نقاط جاده ای این شهرستان در پایین دست کوه و تپه ها واقع است و امسال بارشهای زیادی را شاهد بودیم مدام در حال ریزش برداری بودیم.

وی افزود؛ در ایام بیش از ۴۰ نقطه ریزش برداری و هرجا نقطه ای نیازمند ترمیم و آسفالت بود انجام شد تا شهروندان و مسافران عزیز ســفری ایمن و بــه دور از حادثه داشته باشند.

ایشان با اشاره به شرایط کاری راهداران میگویــد: شرایط کاری یک راهدار معمــولا به گونه ای اســت کــه در ایام تعطیل یا اســتراحت هموطنــان هماننــد تعطیلات عید نوروز هرســال میبایــد به صــورت ۲۴ ســاعته مشــغول خدمت رســانی و انجام وظیفه باشــند، بخصوص در منطقه ای مانند لنده که بیشتر راه ها روستایی و کوهستانی است .

اسماعیلی رئیس اداره راهداری لنده افزود؛ از چند روز به شروع عید نوروز که عمدتا سفر های گردشگران شروع میشود راهداری شهرستان لنده به حالت آماده باش بود و حتی شیفت استراحتی در نوروز امسال نداشتیم و ۲۴ ساعته در هر گوشه ای از شهرستان که خبری از بسته بودن جاده های شهرستان به ما مخابره می شد در سریعترین زمان ممکن دستگاه های راهداری به نقطه مورد نظر اعزام می شدند.

وی گفت؛ در مناطق روستایی شهرستان اگر چه جاده های وجود دارد که نیازمند ترمیم و بازسازی هستند ولی در این ایام راهداران شهرستان تلاش کردند جاده ای بسته نباشد. همه تلاش راهداران در راستای رضایت شهروندان و مسافرین عزیز از سایر نقاط به لنده بود که امیدواریم تلاش راهداران ما مورد رضایت مردم عزیز قرار گرفته باشد .

اسماعیلی رئیس اداره راهداری لنده در پایان گفت؛نوروز تمام شد و از امروز جمعه بنابه اعلام و هشدار های مدیریت بحران و سازمان هواشناسی راهداران لنده آماده و پای کار هستند.