نحوه پرداخت وامهای بنیاد مستضعفان به طرح های اشتغالزایی در شهرستان لنده

به نقل از روزنامه جوان: یزدانپرست مسئول اجرایی طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان لنده در مورد نحوه پرداخت تسهیلات این بنیاد گفت : بنیاد سه نوع وام در اختیار روستاییان قرار میدهد ؛ وام خرد که تا سقف ۱۰ میلیون تومان اســت و از طریق صندوقهای آبادانی و پیشــرفت پرداخت میشود و قرض الحسنه است ،و وامهایی از ۲۰ تا حدود ۱۵۰ میلیون تومان و وامهایی از ۲۰۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد تومان هم هست ، که این دو رده با سود ۸ درصد و از طریق بانک سینا پرداخت میگرددکه افراد برای دریافت این وامهای کلان، باید طرحهای اشتغالزایی روستایی داشته باشــند؛ یعنی طرحهایی که برای روستا و روستاییان منافع قابل توجه داشته باشد.

نحوه پرداخت وام
وی افزود : وامهای خردی که ما از طریق صندوقهای آبادانی و پیشرفت پرداخت میکنیم، بیشترین تعداد متقاضی را دارند و بنیاد
هم اصل مشــارکت را روی همین وامها گذاشته است و این صندوقها فقط در روستاها تشکیل میشوند که غالب جامعه هدف آن قشر ضعیف هستندومردم هر مبلغی در آن واریز کنند، ما هم به همان اندازه به آن صندوقها واریز میکنیم و تا وقتی این صندوقها به خواست مردم پابرجا باشد، این کمک های بلا عوض ادامه خواهد داشت

نحوه پرداخت وام

نحوه پرداخت وام