فیلم – مغازه فروش انواع آش و حلیم با کمترین سرمایه

رضا عزیزی در روستای چهار راه عالی طیب با وامی که از صندوق های بنیاد علوی در روستای خود گرفته مغازه ای راه انداخته که با آن امرار معاش می کند