فیلم بازدید معاون محترم بنیاد مستضعفان از طرح آبادانی و پیشرفت منطقه ای لنده 

فیلم بازدید معاون محترم بنیاد مستضعفان از طرح آبادانی و پیشرفت منطقه ای لنده