سومین بازدید علمی-ترویجی کشاورزان شهرستان لنده به دزفول

بنیاد مستضعفان در راستای حمایت از کشاورزی شهرستان لنده اقدام به برگزاری بازدید های علمی – ترویجی به شهرستان های پیشرو کشاورزی نموده است.کشاورزان شهرستان لنده