رونق دوباره کارگاه شیرینی فروشی در ایدنک

در کنار هر رونقی ، گاهی شاهد افول و رکود یک کارگاه می باشیم که اینبار در روستای ایدنک شاهد عبور یک کارگاه از دوران رکود خود با کمک بنیاد علوی هستیم