دانش آموزان برتر شهرستان لنده از بنیاد مستضعفان هدایای خود را تحویل گرفتند

بیش از ۲۳۰۰ دانش آموز و معلم برتر در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ در شهرستان لنده از بنیاد مستضعفان هدیه دریافت کردند .