حمایت بنیاد علوی از اشتغال زنان در لنده

بنیاد علوی در طرح توان افزایی شهرستان لنده از اشتغال زنان خانه دار بوسیله وام های خرد روستایی و وام های یارانه دار حمایت می کند.