توزیع نهال مثمر توسط بنیاد علوی در بین کشاورزان لنده

توزیع نهال مثمر توسط بنیاد علوی در بین کشاورزان لنده