بانوی زنبوردار لنده ای از حمایت های بنیاد علوی می گوید

حمایت بنیاد علوی از بانوی زنبوردار لنده ای برای گسترش شغل زنبورداری