آموزش رایگان ۴۰ رشته آموزشی توسط بنیاد علوی در لنده

آموزش رایگان ۴۰ رشته آموزشی در لنده توسط بنیاد علویبا همکاری فنی و حرفه ای استان کهگیلویه و بویراحمد